A Jobbikról

Alapító Nyilatkozat

jobbik logóMa, 2003-ban még mindig nem történt meg a valódi rendszerváltozás. A politika - gyökereit tekintve - továbbra is egypólusú, a törvényhozást háttéralkuk szövik át, a pártok nem vállalják a magyar érdekek következetes szolgálatát. Az állami és közigazgatási működés keretei ugyan átalakultak, de az országot a kommunizmus alatt irányító hálózat megtartotta hatalmát. 1990 után sem beszélhetünk valódi demokráciáról, hiszen a közélet, a gazdaság, a média és a kultúra területén nincs természetes, rátermettség alapján működő szelekció; azt továbbra is a régi politikai, üzleti és rokoni szálak hálója szövi át.

A Jobbik Magyarországért Mozgalom célja a rendszerváltozás befejezése, a jelenleginél igazságosabb társadalom megteremtése.

A jelenlegi, magyar politikai élet és a társadalom egyaránt magán viseli a nyomasztóan hosszú negyven év, valamint az 1990 után ránk zúdult liberalizmus negatív hatásait. Míg a kommunista rezsim nyíltan rombolta, addig most - a média uralta többpártrendszer alatt - a hálózat burkoltan igyekszik szétzilálni a természetes emberi közösségeket, a nemzeti identitást, a történelmi egyházakat, a lokálpatriotizmust, a családokat. A jelenlegi politikai garnitúra behódolt a világot uralma alá hajtó globalizmusnak, amely óriási anyagi forrásokat biztosít tradicionális értékeink fellazításához, egy ultraliberális, ún. nyitott társadalom megvalósításához.

A Jobbik Magyarországért Mozgalom a társadalmi igazságtalanságot nem fogadja el alapvető szükségszerűségnek, mert az ellen lehet és kell is küzdeni. Tisztában vagyunk minden evilági, emberi alkotás tökéletlenségével, de valljuk, hogy a mostaninál igazságosabb társadalom építhető, amennyiben létezik hozzá valódi, hiteles politikai akarat és a megvalósításához szükséges következetesség. Elfogadhatatlan számunka az az uniós tagság, amely nemzeti függetlenségünk végzetes megcsonkításával jár! Elfogadhatatlan, hogy a gazdagok és a szegények életszínvonala között fényévnyi a távolság! Elfogadhatatlan, hogy a politika gazdasági magánérdekek kiszolgálója, ahelyett, hogy a közösség érdekeit képviselné! Elfogadhatatlan, hogy a közélet szőnyeg alá söpör vagy álvitákkal leplez olyan nemzetstratégiai kérdéseket, mint például a népességfogyás, a cigányság helyzete, a nemzeti vagyon kiárusítása vagy környezetünk tragikus állapota! Elfogadhatatlan, hogy a törvények egyre erősebb jogbiztonságot garantálnak a bűnözőknek, és egyre kevésbé védik a tisztességes polgárokat! Elfogadhatatlan a magyar társadalom tragikus demográfiai helyzete, lelki és egészségügyi állapota, önpusztítása! Miközben a pártok mozdulatlanok és némák, sorskérdéseink megoldatlansága tettekért kiált!

A Jobbik Magyarországért Mozgalom értékelvű, konzervatív, módszereiben radikális, nemzeti-keresztény párt.

Pártunk keresztény, értékelvű mozgalom, vagyis minden szavához, tettéhez, működése minden eleméhez az isteni törvényekbe és az egyetemes emberi értékekbe vetett hit szolgál forrásul. Konzervatívként hisszük, hogy az emberi élet veleszületett méltósággal bír, és hogy minden tevékenység értelme és célja - így a politikáé is - ennek a méltóságnak a megőrzése és továbbadása. A mindennapi politizálásban szükséges kompromisszumkészségnek számunkra ezen értékelvűség szab határt.

Valljuk, hogy nemzetünk erkölcsi megerősödése csak a krisztusi tanításon alapulhat, és ehhez a magunk eszközeivel politikai pártként hozzá is akarunk járulni. Ebben a megújulásban kiemelt szerep hárul keresztény közösségeinkre, egyházainkra, amelyek évszázadok óta, jóban és rosszban egyaránt bizonyították, hogy nemzetünk végső lelki, szellemi és kulturális bázisául szolgálnak. Számunkra a nemzeti identitás és a kereszténység egymástól szét nem választható fogalmak.

A Jobbik Magyarországért Mozgalom nemzeti párt, amely politikai alapjait a nemzeti érték- és érdekvédelemre fektette le. Ezért szállunk szembe azzal az egyre nyíltabb törekvéssel, amely felszámolná a nemzetet, mint az emberi élet alapvető közösségét. A globalizmus és a fogyasztói társadalom korában egyre sürgetőbb, hogy az elszakított területek magyarságával valóban egy nemzetet alkossunk, hogy nemzeti összetartozásunkat - határokon innen és túl - szorosabbra fonjuk, és annak éltető erejével megismertessük a felnövekvő generációkat.

Jobb, élhetőbb országot akarunk, amely ebben az egyre feszültebb és elbizonytalanodóbb világban biztosítja, támogatja és ösztönzi a magyarság lelki, szellemi és anyagi erősödését. Magyarország jövőjét a tradicionális közösségek - család, szűkebb pátria, egyházak, nemzet - megtartó erejének újbóli felfedezésében látjuk. Pártként is mozgalomnak nevezzük magunkat, mert a hagyományos politikai keretek szűkösségén túllépve kulturális, szociális, karitatív és értékőrző misszióra is vállalkozunk. Közös értékek és érdekek alapján együtt kívánunk működni társadalmi szervezetekkel, szakszervezetekkel, nyugdíjas egyesületekkel és polgári körökkel.

A Jobbik Magyarországért Mozgalom módszereit tekintve radikális szervezet, mert politikai tevékenységünk fókuszába a valós kérdéseket és a valós megoldásokat állítottuk. A politika mély válságát abban látjuk, hogy a pártok szavai és tettei között óriási szakadék tátong. Ennek eredményeképp az elmaradt ígéretek, a köpönyegforgatás, a hazugság és a korrupció jellemzi a mai magyar közéletet. A Jobbik kötelezőnek tartja, hogy amit mond, azt igazolja tetteivel.

A Jobbik Magyarországért Mozgalom programja a nemzet egészét kívánja képviselni.

A Jobbik Magyarországért Mozgalom egyetemisták és főiskolások által alapított ifjúsági szervezetből nőtt ki. Politikai érdeklődésünk kialakulása egybeesett a csonka rendszerváltozással. Kezdetektől fogva a nemzeti-keresztény politizálást tekintettük sajátunknak, abban szocializálódtunk. Csalódottsággal figyeltük az 1990 után alakult pártok gyors elhasználódását, világnézeti vargabetűit, köpönyegforgatását, korrumpálódását, kiüresedését. A nemzetstratégiai kérdésekben a politikai garnitúra a magyar érdek ellenében rendre együttszavazott. 2002 szeptemberében ezért döntöttünk úgy, hogy a nagypolitika színpadára lépünk, és az ifjúsági keretekből kilépve, korosztálytól függetlenül szólítjuk meg az embereket.

A posztkommunista baloldal szociális érzékenység híján a nagytőke, a bankárok és a felső tízezer érdekeit szolgálja. Saját hatalmi pozíciói fenntartásához a médiamonopólium segítségével kihasználja és félrevezeti az alacsony életszínvonalon élőket. A liberális gyökerű, polgári tömörülés a jobboldalon kizárólagos, monopol szerepre törekszik, ezért a tőle független nemzeti erőket igyekszik saját szervezeti kereteibe kényszeríteni. Ennél súlyosabb, hogy a nemzeti érdekeket számos stratégiai fontosságú ügyben nem képviseli. A két oldal - látszólag ölre menő - csatározásai a színfalak mögött lévő egypólusú, összenőtt hálózatot leplezik. Ennek bizonyítéka a mindkét oldalt átszövő állampárti múlt, a fontos nemzetstratégiai kérdésekben való véleményazonosság, az összenőtt gazdasági háttér. A polgári és a szocialista jövőkép egyre kevésbé különbözik egymástól. Ezt a szemünk előtt kialakuló egypólusú kétpártrendszert a nemzet jövőjére nézve súlyos veszélynek tartottuk és tartjuk ma is.

A Jobbik Magyarországért Mozgalom előtt álló elsődleges feladat a kommunista utódpárt és a vele összeforrt szélsőséges liberálisok eltávolítása a politikai hatalomból. A Parlamentben a mindenkori jobboldali kormány lelkiismerete kívánunk lenni. Meg akarjuk jeleníteni a nemzet jövőképét, programunkban ezért a nemzet egészét kívánjuk képviselni. Feladatunknak érezzük, hogy azokat az embereket is képviseljük, akik számára az átlagos életszínvonal csak ábránd; akiknek a bére, nyugdíja mindössze mindennapi megélhetésük szűkös fedezésére elég; akik a felgyorsuló világ, a fogyasztói társadalom kihívásainak egyre kevésbé képesek megfelelni, és a társadalmi lecsúszás fenyegeti őket.

Manapság az emberi önzés szabja meg a világ működését. Ahhoz, hogy egy élhetőbb Magyarországon élhessünk, képesnek kell lennünk újra felfedezni közös gyökereinket. Nem egyénenként, hanem csak együtt válhatunk erős tagjává a világnak. A magyarság jövője, megmaradásunk azon múlik, hogy a következő években, évtizedekben mennyire tudunk valóban egységes nemzetté válni. Csak egy erkölcsileg megújult, nemzetben gondolkodó és cselekvő magyarság képes megtalálni a helyes utat, amely a jobbik Magyarországhoz vezet bennünket és utódainkat.

2003. október 24.

Jobbik Magyarországért Mozgalom

Ajánlott cikkek

Próbálta szembesíteni a hazug kormányt a valósággal, miszerint nincs elég ember a lélegeztetőgépek üzemeltetéséhez.
Ha a kenyér ugyanolyan drága vidéken, mint Budapesten, a bérekben se legyen 140 ezer a különbség.