Kapcsolat

Adatvédelmi tájékoztató

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

 

Az adatvédelem kiemelten fontos a Jobbik Magyarországért Mozgalom (a továbbiakban: Jobbik) számára, és személyes adatai kezelése és feldolgozásakor nyitottan és átláthatóan szeretnénk eljárni. Ennek biztosítására minden ésszerű erőfeszítést megteszünk.

 

Ki kezeli az Ön személyes adatait?

Az adatok kezelője a Jobbik Magyarországért Mozgalom

székhelye: 1113 Budapest, Villányi út 20/B.

nyilvántartási szám: 01-02-0010655, Fővárosi Törvényszék

adószám: 18249956-1-43

Adatvédelmi tisztségviselő email címe: wladyczanski.peter@jobbik.hu

 

A személyes adatok kezelésének jogcíme, a kezelt személyes adatok köre és időtartama

A Jobbik adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

 

Kezelt adatok köre, adatkezelés időtartama az egyes adatkezelések esetén:

 1. www.jobbik.hu oldal látogatása esetén: a látogatás időpontja, az IP cím, valamint a böngésző és operációs rendszer adatainak felvétele és tárolása a rendszer működésének sajátossága, kezelésük technikailag elengedhetetlen. Az IP címek és azok adatai az érintettel nincsenek összeköttetésben. Ezen adatokat a rendszer néhány percig tárolja.
 1. Hírlevél: hírlevélre történő feliratkozás esetén az e-mail cím megadása kötelező. Az adatkezelés időtartama az érintett kérésre történő törlésig tart.
 1. A honlapon található kapcsolatfelvételi űrlap esetén a Jobbik az Ön nevét és e-mail címét kezeli, amelynek célja a válaszadás. Az adatkezelési időtartama a cél megvalósulása.
 1. Tagi adatok kezelése: név, születési hely, idő, lakcím, telefonszám, e-mail cím, legmagasabb iskolai végzettség, munkahely és munkakör, nyelvtudás, korábbi pártokban, egyesületekben, mozgalmakban való részvétel, témakörök, amelyekben segíteni tudna, önkéntes tevékenységekben tud-e részt venni, és ha igen, mennyi időt tud rászánni, van-e ismerőse, akit be tud vonni, melyik településen tud segíteni, kíván-e az Ifjúsági Tagozatba is jelentkezni. Külhoni tagok esetén a tagság típusa, a lakóhely szerinti ország, rendelkezik-e magyar állampolgársággal, valamint az ajánlók neve, lakóhelye, telefonszáma, e-mail címe. Az adatkezelés időtartama a tagsági jogviszony időtartama, kivéve, ha etikai vagy peres eljárás van folyamatban.
 1. A párt által indított aláírásgyűjtési kampányok, petíciók során név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, aláírás. Itt az adatkezelés időtartama a cél megvalósulásáig tart.
 1. Adatbázis építés szimpatizánsoknak kapcsolattartás céljából: név, lakcím, telefonszám, e-mail cím. Az adatkezelés időtartama az érintett kérésre történő törlésig tart.
 1. A Jobbikkal kötött megbízási, vállalkozási vagy munkaszerződés esetén az adatkezelés jogalapja a szerződéskötés. A megőrzési idő a számviteli szabályok szerint történik.

 

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

Felhívjuk a Jobbik részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

 

Hol tároljuk az adatait?

Az Öntől kért adatokat az Európai Gazdasági Térség ("EGT") területén, azon belül Magyarországon tároljuk és dolgozzuk fel.

 

Ki fér hozzá az adataihoz?

Az adatait kizárólag a Jobbik munkavállalói vagy a Jobbikkal szerződéses viszonyban lévő egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok, magánszemélyek láthatják. Személyes adatokat harmadik félnek a Jobbik nem ad át, nem értékesíti vagy cseréli el marketing-, vagy egyéb célokból.

 

Adatfeldolgozás

Jelenleg a Jobbik külsős adatfeldolgozót nem alkalmaz.

 

Az Ön jogai

 

Hozzáférési jog: 

Önnek bármikor joga van információt kérni az általunk tárolt személyes adatairól. Vegye fel a kapcsolatot a Jobbikkal, és személyes adatait e-mailben elküldjük.

Hordozhatósághoz való jog:

Amikor a Jobbik automatikus úton dolgozza fel személyes adatait az Ön beleegyezése vagy hozzájárulása alapján, Önnek jogában áll kérni, hogy tárolt adatait strukturált, általánosan használt és gép által olvasható formátumban átadjuk Önnek vagy egy másik félnek. Ez csak az Ön által számunkra megadott személyes adatokra vonatkozik.

A helyesbítés joga: 

Joga van kérni személyes adatai helyesbítését, amennyiben azok helytelenek, beleértve a hiányos személyes adatai pótlásának jogát. 

A törléshez való jog:

Jogában áll bármely, Jobbik által feldolgozott személyes adatainak törléséhez. (Kivételt képeznek a jogszabályokban előírt, kötelező adatmegőrzést előíró esetek).

Az ellenvetés joga a feldolgozás ellen jogos érdek alapján: 

Joga van tiltakozni személyes adatainak feldolgozása ellen, amely jogos érdeke szerint történik. Nem folytatjuk személyes adatainak feldolgozását, kivéve, ha a folyamatot illetően jogos érdekünket bizonyítani tudjuk, amely felülírja az Ön érdekeltségét és jogait, vagy jogi kárigény következtében.

A hírlevélről történő lemondás joga: A hírlevélről úgy mondhat le, hogy követi az erre vonatkozó utasításokat a hírlevél céljából küldött e-mailekben.

A korlátozás joga: Joga van kérelmezni, hogy Jobbik korlátozza személyes adatainak feldolgozását a következő körülmények között:

 • Ha ellenvetése van a feldolgozással szemben a Jobbik korlátozza az adatok feldolgozását a jogos érdek igazolásának megtörténtéig.
 • Ha állítása szerint a személyes adatai helytelenek, a Jobbiknak korlátoznia kell az ilyen adatok feldolgozását a személyes adatok pontosságának igazolásáig.
 • ha a feldolgozás jogtalan, kérheti a személyes adatai törlését, vagy kérheti személyes adatai korlátozását, ha a Jobbiknak már nincs szüksége a személyes adataira, de a jogi kár- és egyéb igényei megvédése érdekében még meg kell tartania azokat.

 

Hogyan gyakorolhatja a jogait?

Nagyon komolyan vesszük az adatvédelmet, és ezért ügyfélszolgálati munkatársunk kezeli a fenti jogokra vonatkozó kérelmeket. Bármikor kapcsolatba léphet velük az adatvedelem@jobbik.hu oldalon.

 

Adatvédelmi munkatárs (Data Protection Officer, DPO):

Adatvédelmi munkatársat jelöltünk ki annak biztosítása érdekében, hogy személyes adatait mindig nyitott, pontos és törvényes módon dolgozzuk fel. Adatvédelmi munkatársunkkal az adatvedelem@jobbik.hu e-mail-címen léphet kapcsolatba.

 

A felügyeleti hatóságnál való panasztétel joga: 

Ha úgy gondolja, hogy a Jobbik a személyes adatait helytelenül dolgozza fel, lépjen velünk kapcsolatba. Joga van panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál is.

 

Eljárási szabályok:

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15-22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A Jobbik a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. 

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintett kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.

 

Kártérítés, és sérelemdíj:

Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelőséggel az adatkezelés okozta károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.

Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelőséggel tartozik a teljes kárét.

 

Bírósághoz fordulás joga:

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 

Adatvédelmi hatósági eljárás:

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06 -1- 391-1400

Fax: 06 – 1- 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: www.naih.hu

 

Az Adatvédelmi nyilatkozat frissítései:

Előfordulhat, hogy frissítenünk kell az Adatvédelmi nyilatkozatunkat. Erre az esetre fenntartjuk a jogot, hogy az adatvédelmi nyilatkozatunkat egyoldalúan megváltoztassuk. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha jogszabály ezt kötelezővé teszi. Az Adatvédelmi nyilatkozat legújabb verzióját bármikor elérheti a weboldalunkon. Az Adatvédelmi nyilatkozatunk jelentős változásait, például a személyes adatok feldolgozásának okait, a DPO személyét vagy az Ön jogait érintő kérdésekről mindig értesítjük az érintetteket. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését.

 

Adatkezelési tájékoztató

Mi várunk kampány

 

Adatkezelő megnevezése: Jobbik Magyarországért Mozgalom

Adatkezelő nyilvántartási száma: 01-02-0010655

Adatkezelő székhelye: 1113 Budapest, Villányi út 20/B.

Adatkezelő e-elérhetősége: jobbik@jobbik.hu

Adatkezelő képviselője: Szabó Gábor pártigazgató

Az adatvédelmi biztos elérhetősége: adatvedelem@jobbik.hu

 

A Jobbik Magyarországért Mozgalom (továbbiakban Jobbik vagy Adatkezelő) jelen tájékoztató megalkotásával és elérhetővé tételével biztosítani kívánja a GDPR. 12. cikkében meghatározott érintetti tájékoztatáshoz való jog megvalósulását.

 A tájékoztató célja, hogy az érintettek megfelelő tájékoztatást kaphassanak a Jobbik által kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelésbe esetlegesen bevont adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

 A tájékoztatóval a Jobbik biztosítani kívánja a nyilvántartások működésének törvényes rendjét, az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, meg kívánja akadályozni az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, és azok jogosulatlan megváltoztatását, illetve nyilvánosságra hozatalát.

A tájékoztató időbeli hatálya 2019. szeptember 12. napjától visszavonásig tart.

Mi Várunk Otthonteremtési program adatkezelése

A Jobbik országos aláírásgyűjtő kampányt indít, melynek célja, hogy felhívja a Kormány figyelmét a lakhatási problémákra, a magas albérletárakra, és a lakásvásárlás nehézségeire. Az összegyűjtött

A programot bármely személy támogathatja, aki a céljával egyetért. A támogató aláírás mellett a Jobbik kezeli az érintett nevét, lakcímét, telefonszámát és e-mail címét. Az adatokat az érintett hozzájárulásával, írásbeli nyilatkozat alapján kezeli. Tekintettel arra, hogy az program hosszútávú célokat valósít meg, a Jobbik az adatokat az érintett törlési kérelméig, vagy a cél eléréséig, de maximum 10 évig kezeli.

Az aláírásokat (adatokat) a Jobbik átadja a Kormány (illetékes miniszter, stb.) részére annak érdekében, hogy állampolgári nyomásgyakorlás útján cselekvésre késztesse a döntéshozókat.

Az program támogatását elektronikusan a www.jobbik.hu oldalon és papíralapon, az Adatkezelő meghatalmazott képviselőinél is megtehető.

Mindkét esetben lehetőség van hírlevélre feliratkozni, melyet külön nyilatkozatban tehet meg az érintett.

 adatkezelés célja: véleménykérés, választási és egyéb tájékoztatás, adománygyűjtés céljából történő megkeresés

kezelt adatok köre: név, lakcím, telefonszám, e-mail cím,

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1)  a) alapján az érintett hozzájárulása

adattárolás határideje: az adatkezelési cél eléréséig, vagy az érintett törlési kérelméig, de maximum 10 évig

adattárolás módja: elektronikusan és papíralapon

érintetti jogok: törléshez való jog, hozzáférés joga, helyesbítéshez való jog, korlátozáshoz való jog, tiltakozás joga

Hírlevél feliratkozás

A kampány során az érintettnek lehetősége van hírlevélre feliratkozni, amelyet külön nyilatkozatban tehet meg. A honlapon külön négyzet bejelölésével, papíralapon történő nyilatkozat esetén külön nyilatkozattal.

adatkezelés célja: érintettek tájékoztatása, informálása a Mi várunk programmal, valamint a Jobbik kampányával, akcióval kapcsolatban

kezelt adatok köre: név, e-mail cím

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1)  a) alapján az érintett hozzájárulása

adattárolás határideje: az adatkezelési cél eléréséig, vagy az érintett törlési kérelméig, de maximum 10 évig

adattárolás módja: elektronikusan és papíralapon

érintetti jogok: törléshez való jog, hozzáférés joga, helyesbítéshez való jog, korlátozáshoz való jog, tiltakozás joga

 

 1. Az adatkezelések szabályai

 Mivel az információs önrendelkezés minden természetes személy Alaptörvényben rögzített alapjoga, így a Jobbik eljárásai során csak és kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezései alapján végez adatkezelést.

Személyes adat kezelésére csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében van lehetőség. A Jobbik által kezelt személyes adatok magáncélra való felhasználása tilos. Az adatkezelésnek mindenkor meg kell felelnie a célhoz kötöttség alapelvének.

 A Jobbik személyes adatot csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel, a cél eléréséhez szükséges minimális mértékben és ideig. Az adatkezelés minden szakaszában meg kell felelnie a célnak – és amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek. A törlésről a Jobbik az adatot ténylegesen kezelő munkavállalója gondoskodik. A törlést a munkavállaló felett munkáltatói jogköröket ténylegesen gyakorló személy ellenőrizheti.

A Jobbik személyes adatot csak az érintett előzetes – különleges személyes adat esetén írásbeli – hozzájárulása vagy törvény, illetve törvényi felhatalmazás alapján kezel.

 A Jobbik az adat felvétele előtt minden esetben közli az érintettel az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját.

 1. Az érintettek jogainak érvényesítése

 Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését, korlátozását a Jobbik feltüntetett elérhetőségein.

 Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 A Jobbik a beérkezett kérelmet, illetve tiltakozást köteles a beérkezéstől számított három napon belül áttenni az adatkezelés szempontjából feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egység vezetőjéhez.

 A feladat- és hatáskörrel rendelkező vezető az érintett személyes adatának kezelésével összefüggő kérelmére, az érkezésétől számított legkésőbb 25 – tiltakozási jog gyakorlása esetén 15 – napon belül írásban, közérthető formában választ ad.

 Az érintett kérelmére az adatfeldolgozó tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

 A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött szerződés is rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

A valóságnak nem megfelelő adatot az adatot kezelő vezető tisztségviselő – amennyiben a szükséges adatok és az azokat bizonyító közokiratok rendelkezésre állnak – helyesbíti, a GDPR. 17. cikkében meghatározott okok fennállása esetén intézkedik a kezelt személyes adat törléséről.

 A személyes adatot törölni kell, ha

 a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

 1. az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 2. az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen;
 3. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 4. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 5. ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték úgy azt törölni köteles, valamint az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 • törvényben meghatározott egyéb esetben.

 Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

 Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

 Ha az érintett az adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve, ha az adatkezelő a válaszadási határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

 Ha az adatátvevő jogának érvényesítéséhez szükséges adatokat az érintett tiltakozása miatt nem kapja meg, úgy az értesítés közlésétől számított 15 napon belül, az adatokhoz való hozzájutás érdekében bírósághoz fordulhat az adatkezelő ellen. Az adatkezelő az érintettet is perbe hívhatja.

 Ha az adatkezelő az értesítést elmulasztja, az adatátvevő felvilágosítást kérhet az adatátadás meghiúsulásával kapcsolatos körülményekről az adatkezelőtől, amely felvilágosítást az adatkezelő az adatátvevő erre irányuló kérelmének kézbesítését követő 8 napon belül köteles megadni. Felvilágosítás kérése esetén az adatátvevő a felvilágosítás megadásától, de legkésőbb az arra nyitva álló határidőtől számított 15 napon belül fordulhat bírósághoz az adatkezelő ellen. Az adatkezelő az érintettet is perbe hívhatja.

 Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

 Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot kezelő vezető tisztségviselő megszünteti az adatkezelést, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Az érintett jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) vagy lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél élhet.