Bethlen Gábor Program

2007-04-02 00:43
-A +A
A Jobbik Magyarországért Mozgalom programja

a lélekszámban, javakban és szellemében gyarapodó magyar nemzetért
Új erő
Új radikalizmus
Jelen dokumentum a párt által meghirdetett Bethlen Gábor Program első, pontokba szedett, vitaindító változata. Célunk, hogy minél szélesebb körben együtt gondolkodva, bátran, józanul és igaz szívvel nyúlva akár a legfájdalmasabb kérdésekhez is, megvalósítható, közös tervet alkossunk a magyar nemzeti fejlődés érdekében.

Bethlen Gábor a három részre szakadt ország idején, a török Portától függve, vérzivataros nemzetközi helyzetben volt képes politikai, gazdasági, szociális és kulturális értelemben virágzóvá és európai tényezővé tenni az Erdélyi Fejedelemséget. Az ő történelmi példamutatása bizonyítja, ha van átgondolt, felelős stratégia és a megvalósításához szükséges politikai akarat, akkor minden nehézség leküzdhető.

Ezért választottuk Bethlen Gábort programunk égi védnökének.

1. Állam a nemzetért


A tőkés társaságok korában egy olyan ország számára, mint hazánk, kizárólag erős, felelős és aktív állam jelentheti azt a védelmet, amely megóvja a társadalmat a globalizáció káros hatásaitól, és korszerű nacionalizmussal bázist teremt a világban zajló folyamatok kiaknázására. Ennek alapján céljaink a következők:

 • A magyar államadósság tételes felülvizsgálata és tárgyalások indítása az adósságszolgálatról.
 • A monetáris politika nemzeti érdekek alá rendelése.
 • Tételes állami vagyonleltár készítése, a privatizáció felülvizsgálata, a jogsértések feltárásával a visszaéléseket elkövetők szigorú megbüntetése.
 • A nemzet szempontjából stratégiai fontosságú ágazatok köztulajdonba vétele.
 • Az Országgyűlés döntsön az uniós források felhasználásáról.
 • „Hol van a pénz?” néven független szakértőkből álló, tényfeltáró bizottság felállítása a 2002 utáni kormányzati gazdaságpolitikai visszaélések és az állami szintű korrupció kivizsgálására.
 • A gazdasági miniszter kötelező negyedéves beszámoltatása a magyar gazdaság aktuális helyzetéről a nemzetgazdaság tényleges állapotát tükröző statisztikai adatok alapján.
 • Az energiaszektorban zajló liberalizációs folyamat megállítása.

2. Állam az emberekért

A neoliberális áldemokrácia helyett – amely a szabadverseny leple alatt kettészakítja a társadalmat egy szűk, nagyon gazdag és egy széles, nagyon szegény rétegre – értékelvű demokráciára van szükség, amelyben az állam kiáll az alapvető értékekért, az igazságos és az egészséges élet feltételeinek biztosításáért. Ennek alapján céljaink a következők:

 • Az arányos és igazságos közteherviselés megvalósítása.
 • Az egybiztosítós rendszer fenntartása és az egészségügy szétverésének megállítása.
 • Progresszív és többkulcsos rendszer révén az átlagjövedelem alacsonyabb terhelése, a kiemelkedően magas jövedelmek adókötelezettségeinek megemelése.
 • A kötelező magánnyugdíj-rendszer megszüntetése és visszavezetése az állami rendszerbe, oly módon, hogy az egyéni számlavezetés megmarad.
 • A multinacionális tőke számára biztosított adókedvezmények felszámolása.
 • A multinacionális cégek támogatása helyett a magyar mikro-, kis- és középvállalkozók (mkkv-k) támogatása, különös tekintettel a családi vállalkozásokra és gazdálkodókra.
 • Működő-tőke kihelyezésének elősegítése a határon túli magyar és külföldi régiókba.
 • A szakszervezeti működés feltételeinek kötelező biztosítása a multinacionális cégeknél.
 • A munkanélküli segélyek közmunkaprogramok elvégzéséhez való hozzárendelése, illetve élelmiszer-, ruha-, gyógyszer- és közüzemi jegyekben való folyósítása.

3. Alkotmányosság

Az 1944-es német megszállással Magyarországot letérítették a jogfolytonosság útjáról, és az alkotmányossági válságot sem a kommunizmusnak, sem a rendszerváltoztató elitnek nem állt érdekében helyreállítani, így a hosszúra nyúlt huszadik századot még nem sikerült lezárnunk. Ennek alapján célunk a következő:

 • A jelenlegi alaptörvény helyett a Szent Korona-tanra épülő Alkotmány megalkotása.
4. Anyaföldünk

A magyar mezőgazdaság az ország ágazatait tekintve az elmúlt évtizedek legnagyobb vesztesének nevezhető, miközben hazánk természetföldrajzi adottságai lehetővé tennék az erős, exportorientált és versenyképes mezőgazdaságot. Ennek alapján céljaink a következők:

 • A magyar földtörvény módosításával a tömeges külföldi földszerzés megakadályozása.
 • A birtokunkban lévő természeti kincsek és erőforrások védelme, ésszerű kihasználása, különös tekintettel a termőföldre, az ivóvízre, a termálvízre és a földgázra.
 • Az uniós csatlakozási szerződésben meghatározott mezőgazdasági kvóták újratárgyalása, a szerződés azon pontjainak felülvizsgálata, amelyek bizonyíthatóan kárt okoztak és okoznak a magyar gazdáknak és vállalkozásoknak.

5. „Sokasodjatok!”

A társadalmi és gazdasági összeomlással fenyegető – a magyarság legsúlyosabb problémáját jelentő – népességfogyásra egyedül a születések számának jelentős mértékű növelése adhat megoldást. Ennek alapján céljaink a következők:

 • A már a fogantatásától emberi életnek tekintett magzat valódi törvényi védelme.
 • A felnevelt gyermek személyi jövedelemadójának 25%-a a szülő nyugdíját növelje.
 • A családi adózás bevezetése a személyi jövedelemadózás helyett.
 • A lerombolt lombikbébi-program újraindítása és kiemelt támogatása.
 • Az egészségügyileg nem indokolt művi meddővé tétel eltörlése.
 • A társadalmi asszimilációra nem alkalmas csoportok tömeges bevándorlásának megállítása.
6. Családi háttér

Erős társadalom kizárólag egészséges és biztonságot adó családokra épülhet, ezért szükséges a család intézményének törvényi védelme és pozitív diszkriminációja a közélet minden területén, legfőképpen az oktatásban, a kultúrában és a médiában. Ennek alapján céljaink a következők:

 • A gyermeket nevelő anyákat otthon vagy félállásban foglalkoztató munkaadók számára nagy mértékű adókedvezmények biztosítása.
 • A főállású anyaság intézményének biztosítása a legutolsó munkahelyi bér 75%-ának megfelelően.
 • Az egyházi esküvő állami anyakönyveztetése.
 • A valódi nemzeti és az általános emberi értékeket megjelenítő közszolgálati média működtetése.
 • A kereskedelmi adók műsorszolgáltatására vonatkozó jogszabályok szigorítása, azok be nem tartása esetében azonnali szankciók életbe léptetése, illetve a sugárzási jog megvonása.
 • Az örökösödési illeték eltörlése.
7. A legfontosabb befektetés

A magyar oktatás színvonalromlásának megállítása alapvető nemzeti érdek, ezért meg kell óvni oktatási rendszerünk tradicionális értékeit, a tömegesítés tendenciáit pedig ki kell egyenlíteni a minőségi és a nevelési szempontok erőteljes megjelenítésével. Ennek alapján céljaink a következők:

 • A kétszintű érettségi megszüntetése.
 • A szakképzés presztízsének visszaállítása és szerkezetének a nemzetstratégiai célokhoz való igazítása.
 • A magyar tankönyvpiacon lévő túlburjánzás felszámolása, szigorú minőségellenőrzés bevezetése.
 • A szakmai elitképzés reformjával párhuzamosan a felsőoktatásban megfigyelhető tömegesedés és színvonalromlás megállítása.
 • Kötelező erkölcs- és hittan bevezetése az általános és középiskolákban.
 • Kormányzati program a lakossági internethasználat európai átlaghoz való felzárkóztatására.
8. Múltunk a forrásunk

Nincs nemzeti jövő és megmaradás nemzeti tradícióink, szimbólumaink és értékeink ápolása, az igényes magyar kultúrához való hozzájutás elősegítése és népszerűsítése, valamint gyökereink megerősítése nélkül. Ennek alapján céljaink a következők:

 • Magyar Őstörténeti Intézet felállítása a hun-avar-magyar folytonosság alapján álló kutatások segítése céljából.
 • A Büntető Törvénykönyvben biztosított törvényi védelem biztosítása a Szent Koronának, a Turul madárnak és az Árpád-sávos zászlónak.
 • Az egykori kommunista funkcionáriusok törvényi úton történő kizárása a magyar közéletből.
 • Magyar Nemzeti Vándorszínház felállítása a vidéki kulturális élet fellendítése céljából.
 • A Szabadság téren álló szovjet emlékmű áthelyezése, a Kossuth téri Károlyi szobor eltávolítása és köztéri szobor állítása Horthy Miklós, Wass Albert, Teleki Pál és Prohászka Ottokár emlékére.
 • A magyar történelmet hitelesen bemutató játékfilmek, színpadi és zeneművek állami támogatása.
9. Rend a lelke mindennek

Az egészséges nemzetközösség fokozottan ügyel normái betartására és betartatására, a közbiztonság, a rend erősítésére, valamint a bűncselekmények elleni következetes és elszánt küzdelemre. Ennek alapján céljaink a következők:

 • A legsúlyosabb életellenes bűncselekmények esetében a halálbüntetés újbóli bevezetése.
 • A börtönbüntetést töltők erőteljes bevonása a közmunkaprogramokba.
 • A BTK. szigorítása az emberi élet, a biztonság és a tulajdon védelme érdekében.
 • A hajléktalanok – megfelelő elhelyezésük biztosítása mellett történő – eltávolítása a közterekről.
 • A válságos helyzetben lévő megyékben a cigánybűnözés megelőzésére és felderítésére szervezeti egység létrehozása a rendőrségen belül.
 • Önkéntes, területvédelmi alapon szerveződő Nemzetőrség felállítása.
10. A környezetrombolás megállítása

A gazdasági fejlődés eszköz a társadalom jólétének biztosítására, abban az esetben, ha a jelen nem éli fel a jövő lehetőségeit, ezért kötelesek vagyunk óvni környezetünk tisztaságát, amelyet örökül kaptunk, és amelyet örökül kell hagynunk. Ennek alapján céljaink a következők:

 • „Vigyázat! Génmanipulált termék!”-feliratú szabványcímke kötelezővé tétele a génmanipulált alapanyagot, illetve az ilyen takarmánnyal táplált állatok húsát tartalmazó élelmiszereken.
 • Energiaültetvények létesítésének állami támogatása a tradicionális mezőgazdasági termelésre nem alkalmas területeken..
 • A magyar élelmiszerforgalmazási törvények és rendelkezések szigorítása és fokozott betartatása.
 • A környezetszennyezéssel és hulladéklerakással kapcsolatos szabálysértések és bűncselekmények szigorú szankcionálása.
11. „Minden magyar felelős minden magyarért”

Minél nagyobb és minél egységesebb egy nemzet, annál könnyebben képes átvészelni a történelem viharait és tud gyarapodni, ezért szükséges a határokon átívelő magyar újraegyesítés, a trianoni katasztrófa sebeinek begyógyítása. Ennek alapján céljaink a következők:

 • Június 4-ének nemzeti emléknappá nyilvánítása.
 • Magyar állampolgárság az elszakított nemzetrészek magyarjainak.
 • A határon túli magyarok következetes támogatása autonómia-törekvéseikben.
 • A Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) visszaállítása.
 • Az Árpád-sávos zászló össznemzeti jelképpé nyilvánítása.
12. Nemzetek Európája

Az Európai Unió jövője nem a megbukott alkotmánytervezet által felvázolt, központosított, a „nagyok” érdekeit szolgáló és a keresztény gyökereket felvállalni képtelen irányzat, hanem a nemzetek sokszínűségére, erejére, hitére és egyenlőségére épülő jövőkép. Ennek alapján céljaink a következők:

 • Széleskörű és demokratikus társadalmi vita, valamint népszavazás tartása a készülő uniós alkotmányról.
 • A közös érdekeken alapuló együttműködés kialakítása régiónk országaival az Európai Unió számunkra kedvező jövőjének elősegítése céljából.
 • Hazánknak az európai érdekek és értékek védelmében való fokozott részvétele, hogy az Unió az amerikai központú gazdasági-kulturális globalizációnak ne közvetítője, hanem gátja legyen.

Ajánlott cikkek

Érdemi válaszaikkal ugyanis nem nekem, hanem a magyar lakosságnak tartoznak.
Már most számos következménye és még több tanulsága van az egész világot hetek óta foglalkoztató koronavírus-járványnak.
Szinte az összes párt beállt mögéjük.

Eseménynaptár

h
k
sze
cs
p
szo
v
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
 
2020 február