• Büszkén vállaljuk, hogy a Jobbik egy nemzeti, keresztény, konzervatív, jobbközép, szociálisan érzékeny néppárt.
  • Nemzeti párt vagyunk, mert hazánk és a teljes magyarság minden tagjának felemelkedését kívánjuk szolgálni, és hazánk előrehaladására épülnek a jövőre vonatkozó terveink és szakpolitikáink.
  • Szociálisan érzékeny és keresztény párt vagyunk, mert politikánk alapját a magyar emberek érdekeinek képviselete, a keresztény erkölcs és társadalmi tanítás adja.
  • Modern konzervatív párt vagyunk, mert azt valljuk, hogy a XXI. században is csak a nemzeti értékeinket és hagyományainkat megőrizve tudunk egy szebb jövőt építeni.
  • Jobbközép néppárt vagyunk, mert mindig Magyarország és a magyar emberek érdekeit tartjuk szem előtt, és nem egy politikai csoport érdekeit vagy ideológiáját. Elutasítjuk viszont a keresztény tanítással és erkölccsel ellentétes gyűlöletkeltést és a szélsőséges politikai eszméket.
  • Isten segítségével vissza akarjuk adni a magyarságnak határon innen és túl a szebb jövő reményét, és megteremteni egy igazságos társadalmat, egy független, élhető és büszke Magyarországot nemzetünk minden tagja számára, fenntartva, hogy mindez csak egy minden szempontból gyarapodó Magyarországon képzelhető el. Ezért napi döntéseink iránytűje az a cél, hogy a magyarság néhány évtized vagy egy évszázad múltán ne fogyatkozva próbálja megoldani a rá váró sorskérdéseket.

Egyenlő esélyt a magyar társadalom minden tagjának! Építsük fel a jólét Magyarországát!

Egy olyan társadalmat akarunk felépíteni, amely igazságos, tisztességes, és ahol minden nemzettársunk nemtől és politikai hovatartozásától függetlenül élhet a demokrácia biztosította jogaival: a szólás-, gyülekezés-és sajtószabadsággal, ahol az esélyegyenlőségnek nincsenek korlátai, ahol senkit„nem hagyunk az út szélén”, ahol az egészségügyhöz, oktatáshoz, kultúrához való egyenlő hozzáférés jog, nem pedig kiváltság. Ennek érvényt akarunk szerezni hazánk minden régiójában és nemzetünk minden tagja számára.

Szabad vállalkozáson és teljesítményen alapuló társadalmat építünk

A Jobbik hisz abban, hogy a demokráciát csak szabad emberek képesek működtetni, akik nem függenek politikai kiskirályoktól, oligarcháktól és multinacionális cégektől. Ezért támogatjuk az egyéni, helyi kezdeményezéseket, az innovációt és a társadalom tagjainak az önállóságát. Hiszünk abban, hogy a fejlődés eredményei a nemzet vala-mennyi polgárát megilletik.Ezért azt gondoljuk, hogy egy demokratikus nemzeti kormánynak támogatnia kell a magyar vállalkozásokat, jutalmazni a kemény munkát és teljesítményt, a gazdaság fejlődését, a munkahelyteremtést az ország minden térségében. Szigorúan betartatva az egyenlő munkáért egyenlő bér elvét, elérve a magyar munka értékének európai szintre emelését. Legfontosabb célunk minden magyar ember és minden magyar család boldogulásának elősegítése a szülőföldünkön, hogy ne kelljen honfitársaink százezreinek elhagynia hazáját!

Biztonság

A mai nemzetközi és társadalmi konfliktusoktól forrongó világban olyan államot akarunk építeni Magyarországon, amely megvédi a polgárait a veszélyektől, a bevándorlástól, valamint a digitális elnyomástól, és nemcsak az állampolgárok, de az állam és annak vezetői is betartatják a törvényeket. Keményen lesújt a törvényszegőkre, beleértve a„fehérgalléros”bűnözőket és a korrupt politikusokat is, és nem tűri el a hatalom túlkapásait sem. A korrupció összes formáját üldözni fogjuk. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy azokat az embereket, akik bármilyen formában a Magyar Államot megkárosították, elszámoltassuk! A Jobbik fel kívánja számolni a bűnözés olyan okait, mint a társadalmi elmaradottság, a mélyszegénység, az oktatási hátrányok. A Jobbik hisz abban, hogy a társadalmi biztonság záloga egy egészséges társadalom, ezért nagyon fontosnak tartja a magyar családok és a helyi közösségek újraélesztését és megerősítését.

A Jobbik önállósága

A Jobbik hajlandó más politikai pártokkal együttműködni olyan ügyekben, amelyek egybeesnek a párt támogatóinak céljaival, hogy a magyar demokráciát és jogállamot együtt állítsuk helyre, de hangsúlyozni kívánja, hogy önálló politikai mozgalom, amely szilárdan követi azokat az értékeket, amelyekben hisz, és mindig őszinte a választóival. Legmélyebb meggyőződésünk, hogy igazi feladatunk annak elősegítése, hogy az emberek valóban élhessenek jogaikkal és felelősségükkel. Ez azt jelenti, hogy biztosítani kívánjuk, hogy minden magyar nő és férfi szabadon gyakorolhassa politikai jogait, és vállalja az ezzel járó felelősséget anélkül, hogy ezzel megélhetését veszélyeztetné, és élvezhesse a fejlődés előnyeit. Polgári társadalmat építünk, melyben a választópolgár nem az állam kiszolgáltatottja, hanem annak irányítója választott és elszámoltatható képviselői révén.

Reményünk

A Jobbik XXI. századi párt, hiszen fontosnak tartjuk, hogy Magyarország a XXI. század társadalmi és gazdasági változásainak ne elszenvedője legyen, hanem a jövőbe fektetve annak nyertese. A JOBBIK egy teljesítményelvű és egyéni ambíciók kiteljesítését lehetővé tevő Magyarországért dolgozik, ahol nem a kapcsolat, a szolgalelkű pártlojalitás az előrejutás záloga, és ahol senki sem kiszolgáltatott, ahol egyetlen becsületes embernek sem kell félnie. A JOBBIK szerint ezt egy erős Magyarország érheti csak el, amely nincs kiközösítve a demokratikus világból. Egy olyan országot, amelynek nemzeti értékei és teljesítménye miatt van jó híre a világban. Helyre akarjuk állítani Magyarország nemzetközi megítélését az Európai Unió és az Euroatlanti együttműködés önálló és hasznos tagjaként. Egyenlő esélyt kívánunk biztosítani az európai és a hazai források felhasználására az ország minden régiójának. Meg akarjuk őrizni gyermekeinknek a magyar jövőt, egy élhető és virágzó társadalmi és természeti környezetet, és azt akarjuk, hogy ők már a jólét Magyarországában nőjenek fel.

Az egyén szabadsága

A Jobbik szentül hisz a magyar emberekben, és tiszteli az emberek szabadságát. Meg van győződve arról, hogy az egyének, a családok és a közösségek tudják a legjobban, milyen döntéseket hozzanak, és hogyan szervezzék meg az életüket, tehát nincs szükség arra, hogy bármilyen ideológia, párt, állam, vezér irányítsa az embereket és közösségeket. Minden nemzettársunk szabadságát tiszteljük, és hiszünk abban, hogy az egyén legnemesebb önkifejeződési formája a közösségért való aktív cselekvés.

Helyünk Európában

A Jobbik egy európai párt, amely abban hisz, hogy Magyarország több mint ezer éve Európát és a kereszténységet választotta, és a jövője is Európában lesz. Remélhetőleg egy jobb Európában, amelynek építésében részt akarunk venni. Eszmei előképünknek tekintjük az Európai Unió keresztény alapító atyáit, Konrad Adenauert, Alcide De Gasperit, és Robert Schumant, akik erős hitüknek köszönhetően nemcsak az Unió alapjait rakták le, hanem megteremtették az európai szociális piacgazdaság alapjait, mely példátlan fejlődést indított el Nyugat-Európában a második világháború után.

Környezetünk védelme

A Jobbik, mint a magyar vidék felvirágoztatását célul tűző párt, szenvedélyesen elkötelezett a magyar természetes és épített környezet védelme és nemzeti értékeink megőrzése iránt. Környezetünk védelme, a klímavédelem és a fenntartható közösségek építése a magyar családok számára politikánk minden területén megjelenik. Mindezt a JOBBIK csakis a szabad önkormányzatokkal, az államtól nem függő családokkal együttműködve képzeli el. A magyar paraszti kultúra eredményeinek megőrzésével, a kisgazdaságok fenntartható modelljének évszázados hagyományainak fenntartásával, az öko-és biogazdálkodás gazdaságos működtetésével feltámaszthatónak tartjuk a magyar vidéket.

Elkötelezettség és szolgálat

A Jobbik elkötelezett, hogy a magyar nemzet tagjait szolgálja és boldogulásukat segítse, mindenkinek segítő kezet akar nyújtani, akinek szüksége van rá, és senkit nem hagy magára. A politikát szolgálatnak tekinti, nem uralkodásnak, és nem az egyéni vagy családi meggazdagodás lehetőségének.